Wettelijke vermeldingen

Onderneming

SA: SIDEME
Kapitaal in euro : € 1 607 850
Maatschappelijke zetel: 71 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER,
92300 LEVALLOIS-PERRET
RCS-SIRET Nanterre: 722 005 956 00023
APE : 4643Z
Intracommunautair BTW-nummer: FR23722005956
E-mail: contact-lechai@sideme.fr

Hieronder vindt u ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens. We raden u ten stelligste aan ons charter te lezen. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de praktijken en voorwaarden die hieronder aan bod komen. We danken u voor uw bezoek aan de website www.caveavin-lechai.fr

We danken u voor uw bezoek aan de website www.caveavin-lechai.fr

1 – PERSOONSGEGEVENS

U kunt het grootste deel van onze website bezoeken zonder persoonsgegevens achter te laten met uitzondering van het contactformulier. In dit geval wordt gevraagd naar uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bovendien kunnen we informatie verzamelen over uw interesses en de andere domeinen waar u aandacht aan schenkt op basis van de keuzes die u maakt tijdens het navigeren op onze site.

Indien u uw persoonsgegevens wil bijwerken, corrigeren of verwijderen, kunt u schrijven naar:
SIDEME S.A.
71 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER,
92300 LEVALLOIS-PERRET

Graag brengen we u in herinnering dat binnen de Europese Unie Richtlijn 95/46/EG van 24/10/95 geldt inzake de bescherming en het vrije verkeer van persoonsgegevens. In Frankrijk legt de wet inzake ‘Informatica en Vrijheden’ van 06/01/78, waarbij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) toeziet op de naleving, meerdere beginselen vast zoals het recht op toegang, rechtzetting en verzet. Voor meer info hieromtrent raden we aan om de website van de betreffende organisaties te bezoeken.

2 – WEBANALYSE

Onze website schenkt bijzondere aandacht aan de noden van onze bezoekers. We gebruiken cookies om de content en navigatie te verbeteren en statistieken te verkrijgen over het bezoek aan onze site (aantal bezoeken, bezochte rubrieken, type browser …) Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw computer plaatst terwijl u een website bezoekt. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch, maar kunnen zodanig ingesteld zijn dat ze deze niet aanvaarden of een melding tonen wanneer een cookie verzonden wordt. Wat is het nut van cookies?

Cookies hebben 3 functies:
– Behoud van de status van een applicatie: dit betekent dat wanneer u de website bezoekt u telkens weer begint waar u de vorige keer geëindigd bent.
– Opvolging van uw traject op de website: de cookie registreert uw parcours op de website of de meest bezochte webpagina’s. Zo kunnen wij onze website verbeteren in functie van de interessedomeinen van de bezoekers.
– Erkennen van persoonsgegevens die u eerder al had ingevoerd op de website.

Moet ik cookies verwijderen en hoe doe ik dat?
Dit mag u zelf kiezen. Als u denkt dat de cookies een inbreuk vormen op uw privacy kunt u ze verwijderen. Toch raden we aan om dit niet te doen.
U zult tijdens latere bezoeken immers minder gemakkelijk toegang krijgen tot informatie die voor u nuttig is.

Volg deze procedure om de cookies te verwijderen:
Ga naar de map met cookies, die u doorgaans vindt onder de naam ‘cookies’ op uw harde schijf (c:\windows\cookies bijvoorbeeld). Selecteer de cookies en verwijder ze op dezelfde manier als een ander bestand.

3 – AANSPRAKELIJKHEID – AUTEURSRECHTEN – COPYRIGHT

De website www.caveavin-lechai.fr is eigendom van de onderneming SIDEME.
LE CHAI is een geregistreerd handelsmerk.

Aansprakelijkheid:
SIDEME dat bijdroeg aan de aanmaak en introductie van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, kosten, verliezen of andere risico’s die rechtstreeks of onrechtstreeks of onbedoeld voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze website. SIDEME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of een virus op uw computer of hardware naar aanleiding van het gebruik of het bezoek van onze website of het downloaden van een bestand afkomstig van deze website. SIDEME staat niet in voor de juistheid van de documenten op deze website, noch voor hun geschiktheid voor een bepaald doel. Deze website werd bijgewerkt op 11/09/2015 rekening houdend met de feiten en situaties die op dat moment van toepassing waren.

Auteursrechten:
Alle teksten, commentaren, documenten, illustraties en afbeeldingen op deze site zijn het exclusieve eigendom van SIDEME, worden gebruikt met toestemming van hun eigenaar of worden gehaald uit een rechtenvrije beeldenbank en vallen voor iedereen onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Hun reproductie voor persoonlijk gebruik is toegestaan maar iedere wijziging, verhuur, overdracht, verspreiding of ontlening die niet op voorhand werd toegestaan is verboden. De documenten van deze website mogen niet verkocht of verhandeld worden met winstoogmerk.

Het ontwerp, de grafische vormgeving, de tekst, de algemene verkoopvoorwaarden en de structuur van deze website zijn originele werken en behoren volledig toe aan SIDEME. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie of debranding zonder de toestemming van de auteur, diens rechtverkrijgenden of rechtsopvolgers is verboden. Dit geldt ook voor het vertalen, bewerken of arrangeren ongeacht de toegepaste werkwijze (wet 57298 van 11 maart 1957). Alle tools of bestanddelen onder de titel LE CHAI behoren volledig toe aan SIDEME en mogen in geen geval buiten hun context aangehaald worden of vervalst, gearrangeerd of gewijzigd worden op straffe van vervolging.

Wet ‘Informatica en Vrijheden’ nr. 7817 van 6 januari 1978:
Alle gegevens op de website, over klanten en verkopers, of over de bezoekers verkregen via een verzoek om informatie, kunnen rechtgezet of verwijderd worden door zich te richten tot contact-lechai@sideme.fr Er wordt verduidelijkt dat er geen ‘cookies’ geplaatst worden op de computer van de bezoekers.

4 – VERPLICHTE VERMELDINGEN

SA: SIDEME
Kapitaal in euro: € 1.607.850
Maatschappelijke zetel: 71 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER, 92300 LEVALLOIS-PERRET
RCS-SIRET Nanterre: 722 005 956 00023
APE: 4643Z
Intracommunautair BTW-nummer: FR23722005956
E-mail: contact-lechai@sideme.fr

Deze website wordt beheerd en gehost door: CST MagicOnline

Aangiften:
In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 06/01/1978 met betrekking tot de informatica, gegevensbestanden en vrijheden beschikken de klanten van SIDEME over het recht op toegang tot, rechtzetting en verzet van hun persoonsgegevens. Dit recht wordt uitgeoefend door de gewijzigde gegevens te melden aan:

SIDEME S.A.
71 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER, 92300 LEVALLOIS-PERRET

Onderhavige website maakt geen voorwerp uit van een aangifte bij CNIL De website caveavin-lechai.fr registreert geen persoonsgegevens van de internetgebruiker.

Bezwaren, indienen van klachten:
In overeenstemming met de Franse wet van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie kunt u bezwaren of klachten melden over internetpublicaties. Klachten worden doorgegeven aan de juridische dienst nadat u ze verzonden hebt naar de maatschappelijke zetel, waarvan u het adres hierboven vindt.

5 – AKKOORD

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de inzameling en het gebruik van gegevens in overeenstemming met onderhavig privacybeleid. Dit privacybeleid kan door ons gewijzigd worden. Bij een gewijzigd privacybeleid zullen we de wijzigingen op deze pagina aangeven zodat u op ieder moment kennis kunt nemen van de gegevens die wij verzamelen, de manier waarop we deze gegevens gebruiken en de voorwaarden waaronder we deze gegevens verspreiden. De wijzigingen aan onderhavig privacybeleid zullen geen impact hebben op de informatie verstrekt vóór de invoering van het gewijzigde beleid.

6 – CREDITS

Deze website werd vormgegeven door Double Impact
www.doubleimpact.fr
Tel. : 04 37 64 25 25